Det statliga jubileumsåret

Hundraårsjubileet för Finlands självständighet firades som en gemensam folkfest för alla. I princip var det ändå fråga om ett statligt jubileum: den självständiga staten Finland fyllde hundra år. Statsledningen och andra statliga aktörer från riksdagen till ministerierna deltog i jubileumsåret på många olika sätt.

Kuva: Eduskunta / Hanne Salonen
Bild: Riksdagen / Hanne Salonen

Riksdagen firade tillsammans med medborgarna.

Riksdagen värnade om gamla traditioner och skapade nya traditioner under jubileumsåret. Jubileumsåret syntes både i det internationella samarbetet och i hemlandet, och särskilt i verksamheten i riksdagens olika organ, till exempel i utskotten. Riksdagen deltog i självständighetens jubileumsår genom att producera fler än sjuttio Finland 100-evenemang i Finland och utomlands. Många evenemang var en fortsättning på riksdagens långa räcka av jubileumstraditioner, men samtidigt skapades också en grund för nya traditioner. Evenemangen för medborgarna fick ett gott mottagande.

Självständighetens jubileumsår startade i riksdagen redan i januari, då riksdagsledamöterna gjorde nästan 600 skolbesök i samband med projektet Riksdagsledamöterna i skolorna. I augusti gjorde riksdagsledamöterna i sin tur 200 daghemsbesök. De båda evenemangen överträffade förväntningarna och fortsättning på dem planeras.

I början av höstsessionsperioden flyttade riksdagen tillbaka till sin värdefulla fastighet, när renoveringen av Riksdagshuset slutfördes. Händelsen var viktig med tanke på jubileumsåret eftersom Riksdagshuset ursprungligen byggdes som ett monument över självständigheten.

Jubileumsåret kulminerade med riksdagens jubileumsplenum den 5 december 2017, där riksdagen fattade beslut om att finansiera Självständighetsjubileets barnstiftelse (ITLA).

Bråda tider för Republikens president

Jubileumsåret Finland 100 satte en stark och mångsidig prägel på Republikens president Sauli Niinistös program, som omfattade till exempel besök i alla landskap i Fastlandsfinland och på Åland. Presidenten gjorde sammanlagt 15 landskapsresor. Även presidentens maka fru Jenni Haukio deltog aktivt i firandet av jubileumsåret bland annat genom att följa med presidenten på flera landskapsresor och medverka på internationella evenemang.

Under jubileumsåret var presidentparet värd för ett stort antal högt uppsatta gäster, till exempel för presidenterna för Estland, Folkrepubliken Kina, Ryssland, Italien och Polen, Japans premiärminister och William, hertig av Cambridge. Republikens presidents och hans makas program omfattade också utlandsresor. Presidentparet deltog i Finland 100-festligheter bland annat i Stockholm, Tallinn, Washington och Minneapolis.

Kuva: Tasavallan presidentin kanslia / Matti Porre
Bild:Republikens presidents kansli / Matti Porre

Republikens president framförde 13 hälsningar med anledning av jubileumsåret och var beskyddare för 14 jubileumsårsevenemang. Presidentparets lyckönskningsbrev till Finlands hundraåringar lämnades till över 500 personer som fyllde hundra år eller mer under år 2017. På hösten fick veteranmedlemmar i Krigsveteranförbundet ett av presidentparet undertecknat diplom under de personliga besök som förbundet ordnat.

Även yngre finländare uppmärksammades: presidentparets lyckönskningsbrev och Marthaförbundets babypaket skickades till 152 barn som föddes i Finland på självständighetsdagen den 6 december 2017. I samband med kampanjen #supportgruppen, som Republikens president öppnade i mars, utdelades Finland 100-stipendier på hundra euro till hundra elevgrupper som med sin verksamhet minskat mobbningen och handlat på ett särskilt uppmuntrande sätt mot andra.

På jubileumsårets specialprogram stod också öppet hus på Presidentens slott, som blev mycket populärt, samt skulpturutställningen som ordnades på sommaren i Gullranda. På utställningen visades en skulptur eller skulpturgrupp från varje decennium under Finlands självständighet.

Republikens presidents och hans makas jubileumsår nådde sin höjdpunkt på dagen före självständighetsdagen och på själva självständighetsdagen. Dagen före självständighetsdagen den 5 december framförde Sauli Niinistö festens invigningsord och deltog i hissningen av Finlands flagga på Salutorget i Helsingfors. Samtidigt tändes den blåvita festbelysningen på Presidentens slott. Den traditionella festmottagningen på kvällen till självständighetsdagen hade temat Finland 100 Tillsammans. En rekordpublik tittade på tv-sändningen från mottagningen.

Överbefälhavarens dagorder gavs på självständighetsdagen den 6 december. Dagordern avslutades med konstaterandet: ”Finland är det bästa landet för finländarna och värt att försvara, i dag och i morgon. Ett trefaldigt leve för det hundraåriga Finland – Hurra! Hurra! Hurra!

De tidigare presidenternas medverkan i jubileumsåret 

Kuva: Valtioneuvoston kanslia / Lauri Heikkinen
Bild: Statsrådets kansli / Lauri Heikkinen

Även Finlands tidigare presidenter var ett synligt inslag på jubileumsårets program. De avlidna presidenterna behandlades i olika programprojekt, till exempel på utställningar eller i dokumentärer.

Presidenterna Tarja Halonen och Martti Ahtisaari deltog aktivt i genomförandet av olika jubileumsårsprojekt. Martti Ahtisaaris 80-årsfest inföll år 2017 och för att fira denna händelse ordnades seminariet Wisdom wanted i maj som en del av Finland 100-programmet.

President Mauno Koivistos död den 12 maj 2017 och den statliga begravningen den 25 maj berörde finländarna djupt. Självständighetens hundraårsjubileum präglade också begravningen, och tillställningen hade en stark koppling till jubileumsåret också i människornas sinnen. Koivisto var ju en av de centrala statsmännen i Finland och hans livshistoria återspeglade starkt hela Finlands historia.

Statsministern ledde planeringen och genomförandet

Statsrådets kansli stod i brännpunkten för jubileumsårets arrangemang eftersom det ansvarade för planeringen och genomförandet av jubileumsåret och Finland 100-sekretariatet tillhörde dess organisation. Dessutom ordnade kansliet flera egna jubileumsårsprojekt. Finland 100 var närvarande i det dagliga tjänstemannaarbetet genom hela året.

Statsrådet medverkade synligt i statsförvaltningens gemensamma dag med öppet hus i augusti. Den 4 december, när jubileumsåret närmade sig sin höjdpunkt, ordnades en gemensam Finland 100-fest för alla ministerier på Finlandiahuset med statsminister Juha Sipilä som värd. Över 3 100 statstjänstemän deltog i festen. Även i statsrådsborgen firades jubileumsårets höjdpunkt med en ståtlig blåvit festbelysning.

Statsminister Juha Sipilä fungerade som Finland 100-delegationens ordförande. Delegationen, som hade nästan 70 medlemmar, slog fast jubileumsårets allmänna riktlinjer och godkände dess centrala teman. Delegationen hade en bred representation från olika områden i samhället. Som delegationens ordförande uppmuntrade Juha Sipilä olika aktörer att aktivt producera programinnehåll till jubileumsåret och att delta i firandet av det hundraåriga Finland enligt temat Tillsammans.

I egenskap av statsminister medverkade Sipilä som värd eller deltagare på nästan 40 Finland 100-evenemang på olika håll i landet. Under jubileumsåret öppnade statsrådets kansli en omfattande webbtjänst som presenterade de kvinnliga ministrarna i Finlands regeringar.

Statsministerns bråda år nådde sin höjdpunkt i skiftet av november och december under festveckan, som inleddes med avtäckningen av det nationella minnesmärket över vinterkriget på Kaserntorget i Helsingfors. I Uleåborg var statsministern värd för den nationella Finland 100-festen.

Statsrådet samlades under statsministerns ledning till jubileumssammanträde den 4 december, då det gått jämnt hundra år sedan den självständighetsförklaring som Finlands senat riktade till folket. Den 5 december öppnade statsminister Sipilä utställningen Pro Finlandia i Riksarkivet och deltog i riksdagens jubileumsplenum.

Upplevt tillsammans

Statsrådets öppna jubileumssammanträde på Framtidens lantdag

Torsdagen den 4 maj samlade Framtidens lantdag ihop medborgare, beslutsfattare och sakkunniga till Borgå. Målet var att som fortsättning på Finlands hundraåriga demokrati under självständighetstiden hitta nya sätt att förverkliga demokratin och höra medborgarnas åsikter.

Kuva: Valtioneuvoston kanslia / Laura Kotila
Bild: Statsrådets kansli / Laura Kotila

Dagen i Borgå var historisk eftersom Finlands regering för första gången på hundra år samlades öppet inför publik för statsrådets sammanträde och regeringens överläggning. Vid sin överläggning, som ägde rum efter finansutskottets sammanträde och statsrådets allmänna sammanträde, behandlade regeringen utvecklandet av demokratin i Finland.

Ministerierna uppmuntrades till samarbete

Kuva: Suomi 100 / Leena Koskela
Bild: Finland 100 / Leena Koskela

Finlands ministerier hade ett omfattande samarbete med många olika aktörer under jubileumsåret. Jubileumsåret gav möjlighet att berätta om ministeriernas arbete för den stora allmänheten, och temat Tillsammans uppmuntrade dem att bereda möjlighet till delaktighet i projekt i vilka man tidigare inte gjort det. Samtidigt förstärktes den gemensamma stoltheten över att det finländska samhället är välfungerande, erkänt och uppskattat.

Varje ministerium utarbetade en egen plan för genomförande som kompletterade statsrådets gemensamma plan för jubileumsåret. Ministerierna ordnade evenemang med Finland 100-tema för både utvalda målgrupper och för allmänheten. Under året besökte ministrarna flera hundra Finland 100-evenemang runt om i Finland och utomlands. Ministrarna gjorde besök i alla landskap, och besöken bestod såväl av invigningar av små enskilda projekt som av paneldebatter och officiella jubileumsårsevenemang. Finland 100-sekretariatet registrerade över 300 ministerdeltaganden år 2017.

Ministerierna genomförde också gemensamma projekt under året, till exempel en stor programhelhet på Finlandsarenan i juli och öppet hus-evenemanget i samband med Tillsammans-veckoslutet i slutet av augusti. Allt som allt medverkade ministerierna i flera hundra evenemang och gärningar under jubileumsåret

Upplevt tillsammans

Öppet hus i statsrådsets borgen intresserade publiken

Kuva: Valtioneuvoston kanslia / Laura Kotila
Bild: Statsrådets kansli / Laura Kotila

Statsrådets kansli deltog i evenemangen under Tillsammans-veckoslutet i slutet av augusti med öppet hus. Dagen blev mycket populär och totalt nästan 3 000 medborgare bekantade sig med statsrådsborgen, Ständerhuset, statsrådets festvåning (Smolna) och Arppeanum (förvaltningens byggnad).

Publiken fick tillfälle att studera lokalernas historia och arkitektur och den konst som finns i lokalerna. Statsminister Juha Sipilä var anträffbar för publiken i sitt eget arbetsrum i statsrådsborgen, och tjänstemän berättade om sina arbetsuppgifter och karriärer.

På Ständerhuset berättade skådespelare, som spelade historiska personer från tiden för hundra år sedan, om självständighetens första ögonblick. På evenemanget utställdes också en sällsynt samling handlingar som gäller erkännandet av Finlands självständighet från utrikesministeriets arkiv. I statsrådets festlokal Smolna fick besökarna studera bland annat porträtt av Albert Edelfeldt och riksföreståndaren Carl Gustaf Mannerheims arbetsrum.