Turismen i Finland utvecklades under jubileumsåret

Turistbranschen i Finland upplevde en lång tillväxtperiod redan före självständighetens jubileumsår, men under jubileumsåret steg siffrorna till en ny nivå. Antalet övernattningar av utländska turister ökade i genomsnitt med 17 procent under år 2017, och även i antalet övernattningar inom den inhemska turismen skedde en statistiskt signifikant ökning. Den internationella publicitet, allmänna aktivitet och ökning av intresset för Finland som jubileumsåret medförde kan betraktas som en faktor som bidrog till tillväxten.

Som en del av utvärderingen av jubileumsårets effekter studerades också turismens utveckling. Utredningen som gjordes av forskarna vid Åbo universitet Aki Koponen och Jukka Vahlo omfattade allmänna statistiska uppskattningar om den inhemska turismen och om utländska turisters resor till Finland. Dessutom utvärderades Luminous-projektets effekter på turismen och självständighetsdagens inverkan på restaurangbranschen.

Det är svår att utreda Finland 100-verksamhetens direkta effekter på turismen eftersom privata medborgare och organisationer kan ha påverkat turismens utveckling positivt genom sin egen aktivitet i anslutning till jubileumsåret. Turismen i Finland hade upplevt en lång tillväxtperiod redan före jubileumsåret, och enligt Visit Finland har turismen fortsatt att öka också under år 2018.

Kuva: Suomi100 / Suvi-Tuuli Kankaanpää
Bild: Finland 100 / Suvi-Tuuli Kankaanpää

Oberoende av orsakerna till ökningen av turismen och av jubileumsårets bidrag till den kan man konstatera att turismen ökade betydligt år 2017. De utländska turisternas övernattningar ökade betydligt från året innan. Under perioden 1/2015–12/2016 ökade antalet utländska turister i genomsnitt med en procent. Under jubileumsåret var den genomsnittliga ökningen 17 procent. Det skedde också en statistiskt signifikant ökning i de finländska turisternas övernattningar under motsvarande period. Resornas längd ökade i praktiken inte under jubileumsåret.

Om man antar att antalet övernattningar år 2017 utvecklats efter siffrorna för åren 2014–2016, skulle de finländska turisternas övernattningar ha varit cirka 300 000 färre än utfallet och de utländska turisternas övernattningar nästan en miljon färre. Visit Finland uppskattar att ökningen av turismen som helhet var i storleksordningen 500 miljoner euro (visitfinland.fi/studies/visit-finland-matkailijatutkimus-2017). Detta innebär att jubileumsåret antagligen hade en rätt betydande ekonomisk inverkan på turismen. Huvudstadsregionens roll som resmål stärktes i fråga om både utländska och finländska turister.

Övernattningar (12 månaders glidande medelvärde)

 

Upplevt tillsammans

Finland 100 gjorde restauranglivet livligare särskilt i de stora städerna

Ett av jubileumsårets mål var att introducera en ny, gladare kultur i firandet av självständighetsdagen. Av enkäten med restaurangföretagarna kan man se att målet uppnåddes åtminstone delvis.

Sammanlagt 19 restaurangföretagare deltog i en enkät om jubileumsårets inverkan på restaurangbranschen, som gjordes med Turism- och restaurangförbundet. Med undantag av en kedja med riksomfattande verksamhet koncentrerades respondenternas verksamhet till Nyland. Restaurangerna hade i allmänhet fler än fem verksamhetsställen och över 50 anställda.

Respondenterna bedömde bland annat försäljningen under självständighetsdagen i jämförelse med försäljningen under ett genomsnittligt veckoslut och under tidigare självständighetsdagar. De bedömde också vilken betydelse varumärket Finland 100 hade för affärsverksamhetens utveckling under hela jubileumsåret.

Enligt resultaten var restaurangernas försäljning kring självständighetsdagen större än under normala veckoslut och betydligt större än under tidigare självständighetsdagar. Finland 100-jubileumsåret och synligheten i anslutning till det bedömdes som helhet ha haft en betydande inverkan på utvecklingen av företagets affärsverksamhet.

Restaurangbranschen ser att dagen före självständighetsdagen har en plats i finländarnas festkalender. Aktörerna inom branschen väntar sig att firandet av dagen före självständighetsdagen ökar i framtiden. Tillväxt väntas särskilt i stora städer och landskapscentra. Framtiden visar hur bestående fenomenet är och vilken spridning det får.