Nätverken gav organisationen dess styrka

Statsrådets kansli ansvarade för genomförandet av hundraårsjubileet för Finlands självständighet. Arrangerandet av nationella och betydande märkesår hör till statsrådets kanslis uppgifter. Den officiella organisationens kärna bestod av Finland 100-sekretariatet, -styrelsen och -delegationen och av det riksomfattande regionala nätverket. Den verkliga organisationen var betydligt större.

Finland 100-sekretariatet arbetade vid statsrådets kansli åren 2013–2018. Sekretariatet hade tre huvudsakliga uppgifter: att organisera och administrera Finland 100-jubileumsårsprojektet, bygga upp och styra programhelheten och sköta kommunikationen. Sekretariatets arbete leddes av Finland 100-generalsekreteraren Pekka Timonen.

Sekretariatets uppgift var att under styrelsens och delegationens ledning skapa konceptet för genomförandet av Finlands jubileumsår. Det skulle också utarbeta verksamhetssätten och modellerna för det praktiska genomförandet. Arbetet handlade om att bygga upp och upprätthålla ett exceptionellt vidsträckt nätverk av intressentgrupper och om att kontinuerligt utveckla och hitta nya former att arbeta tillsammans.

Finland 100-sekretariatet var ett nervcentrum för kundservice, intressentgruppsamarbete och det praktiska arbetet för jubileumsåret. Dess inflytande var mycket större än dess storlek gav anledning att vänta. Arbetet var samtidigt systematiskt och reaktivt, och ofta ytterst hektiskt. Sekretariatet utvecklades till jubileumsårets informationsbyrå och till verksamhetens brännpunkt. Flera tusen aktörer i jubileumsårsnätverket deltog i möten och träffar i sekretariatets lokaler på Kyrkogatan i Helsingfors.

Bild: Kalle Kataila

Finland 100-styrelsen och delegationen visade riktningen

Finland 100-styrelsen styrde sekretariatets arbete. Styrelsen, som sammanträdde regelbundet, bestod av en ordförande och 11 medlemmar från olika områden i samhället. Statministerns statssekreterare Olli-Pekka Heinonen var styrelsens ordförande under tiden 15.11.2013 – 29.6.2015 och statssekreterare Paula Lehtomäki under tiden 1.7.2015 – 31.1.2018. Finland 100-styrelsen ansvarade för jubileumsårets verkställande och styrning i enlighet med den valda strategin. Styrelsen tog även ställning till programprojektens ansökan om statsunderstöd. Styrelsen sammanträdde sammanlagt 48 gånger under åren 2013–2018. 

I enlighet med tillsättandebeslutet beslutade Finland 100-delegationen om jubileumsårets allmänna riktlinjer utifrån styrelsens beredning. Totalt 70 centrala organisationer i det finländska samhället var representerade i delegationen, som sammanträdde sammanlagt sex gånger under dess mandatperiod. Som delegationens ordförande fungerade statsminister Jyrki Katainen (14.8.2013 – 24.6.2014), statsminister Alexander Stubb (24.6.2014 – 29.5.2015) och statsminister Juha Sipilä (29.5.2015 – 31.1.2018), finansministern fungerade som delegationens vice ordförande och Finland 100-generalsekreteraren som delegationens sekreterare.

Finland 100-regionkoordinatörerna skapade entusiasm och gemenskap 

För att genomföra jubileumsåret på gräsrotsnivå överallt i Finland grundade statsrådets kansli Finland 100-regionnätverket, som kom att få en mycket stor betydelse. Det förberedande arbetet i regionerna började i september 2015, och Finland 100-regionnätverket inledde sin verksamhet våren 2016.

Regionnätverket bildades av landskapens förbund (19) och de sex största städerna. Nätverkets uppgift var att ansvara för jubileumsårets regionala samordning och kommunikation. För varje region utsågs en Finland 100-regionkoordinator, som var anställd hos en stadsorganisation eller ett landskapsförbund. Många kommuner utsåg dessutom egna Finland 100-kontaktpersoner.

Regionkoordinatörerna handledde, uppmuntrade och sporrade lokala aktörer att delta i skapandet av Finland 100-programmet. De ansvarade för Finland 100-projektets synlighet, material och mediearbete i sina regioner.

Regionnätverket spelade också en viktig roll när det gällde att genomföra de riksomfattande Finland 100-koncepten och därigenom de ögonblick som förenade hela Finland på regionnivå.

Bild: Finland 100

Minsteriegruppen samlade statliga aktörer

Representanter för kommunikationen hos olika statliga aktörer och kontaktpersoner som utsetts till jubileumsårsprojektet sammanträdde regelbundet i Finland 100-ministeriegruppen. Till ministeriegruppen hörde företrädare för alla ministerier, justitiekanslersämbetet, republikens presidents kansli och statsrådets kansli.

I ministeriegruppen distribuerades information om de olika förvaltningsområdenas Finland 100-projekt och planerades samarbetsprojekt. Gruppen spelade också en viktig roll när det gällde att bygga upp de olika statliga aktörernas gemensamma jubileumsårsupplevelse och allmänna kommunikation om jubileumsåret.

Finland 100-verksamheten utomlands samordnades av utrikesministeriet och Finlands beskickningar i olika länder. Inom ramen för Finland 100-programarbetet ordnades aktiviteter i fler än hundra länder på alla sex kontinenter. Vid sidan av den officiella organisationen verkade lokala Finland-föreningar aktivt för att främja verksamheten i många länder.

Nätverk gav styrka 

Utifrån temat Tillsammans kunde jubileumsåret på ett naturligt sätt genomföras med hjälp av nätverksbaserad verksamhet. Även uppdragets stora omfattning och de mål som ställts upp för jubileumsåret styrde verksamheten i denna riktning. Resurserna var begränsade i förhållande till jubileumsårsprojektets helhet, vilket underströk det nätverksbaserade verksamhetssättets värde och betydelse.  

I stället för ett färdigt program som leddes ovanifrån fattades beslut om att ställa nycklarna till genomförandet till allas förfogande. Finlands hundraårsjubileum skulle skapas av finländarna själva, som därigenom fick bestämma hur jubileumsåret skulle se ut. Jubileumsårsorganisationen föresatte sig att som sin serviceuppgift skapa ett ramverk och en plattform för det gemensamma genomförandet. Det var ett ovanligt val inom den offentliga förvaltningen och i kedjan av traditionella märkesår. Valet medförde en medveten risk – ingen visste hur Finlands historiska jubileumsår slutligen skulle se ut. 

Det här valet gjorde det nödvändigt att engagera det finländska samhällets hela spektrum från projektets första skeden. Sekretariatet och styrelsen utförde en kartläggningsrunda som krävde mycket fotarbete. Resultaten bådade gott. Det finländska medborgarsamhället som bygger på demokrati, på traditionen av gemensamt, frivilligt talkoarbete och på föreningsverksamhet var beredd att anta utmaningen. Ett stort antal aktörer från landskapen, organisationssektorn, kommunerna, statsförvaltningen, medierna, företagen och näringslivet anslöt sig till jubileumsårsprojektets nätverk. Även enskilda kända opinionsbildare visade intresse för jubileumsåret och var beredda att delta, när de kontaktades. De flesta aktörerna fick en kanal för deras egna aktiviteter när programverksamheten inleddes våren 2015. 

Projektet, som byggde på nätverksverksamhet ställde särskilt stora krav på kommunikationen. Det blev klart genast i det inledande skedet hur viktigt det skulle vara med enhetlig, aktiv och interaktiv kommunikation, och kommunikationen utsågs till jubileumsårets andra hörnsten tillsammans med programverksamheten.

Egen form av deltagande för företagen

I enlighet med temat Tillsammans var avsikten också att få företag och näringslivet att delta i skapandet av jubileumsåret. För detta ändamål var det nödvändigt att komplettera den öppna programverksamheten med ett eget sätt för kommersiella aktörer att delta. För första gången i Finlands statliga märkesårs historia utarbetades en strategi och en verksamhetsmodell för företagens medverkan. Genom Finland 100-partnerskapet erbjöds företagen möjlighet att främja välfärden i samhället i enlighet med temat Tillsammans.

Finland 100-företagsprogrammet genomfördes i två skeden. År 2016 genomfördes en modell för mer omfattande företagssamarbete. Den kompletterades i början av 2017 med en skräddarsydd form av deltagande för små företag. I Finland 100-programmet fanns dessutom många innehållsprojekt som genomfördes av företag, och flera företag gav sitt stöd till programprojekt i egenskap av samarbetspartner. 

Det första programmet för ett mer omfattande samarbete med Finland 100-företagspartner inleddes i början av 2016. I programmet avtalade företaget och statsrådets kanslis Finland 100-projekt om hur företaget skulle medverka i självständighetens jubileumsår genom gärningar och deltagande av olika slag samt eventuellt också med sina produkter och tjänster.

I början av 2017 infördes en annan form av deltagande som var avsedd för små företag. Programmet 100 finländska finesser letade efter produkter eller tjänster från hundra små företag för att fira det hundraåriga Finland. 100 finländska finesser genomfördes i samarbete med Företagarna i Finland, Centralhandelskammaren, Förbundet för Finländskt Arbete och Finlands Näringsliv EK.

Gemensamt för alla jubileumsårets partnerföretag och deras Finland 100-produkter var en bakgrund, en berättelse eller en samhällsgärning som motiverade varför produkten valts till en del av programmet för självständighetens jubileumsår. Det medverkande företaget fick använda Finland 100-logotypen på avtalade produkter och tjänster och i sin kommunikation och marknadsföring.

Företagspartnerskapen blev en betydande del av det riksomfattande genomförandet av jubileumsåret, och företagen var med om att skapa synlighet under hela jubileumsåret. Åren 2016–2017 arbetade en ansvarsperson som fokuserade på företagssamarbetet vid Finland 100-sekretariatet.