Finlands självständighets hundraårsjubileum

Finland blev en självständig stat år 1917. Staten föddes genom finländarnas egen vilja och långsiktiga arbete. För hundra år sedan erbjöd tiden ett tillfälle som Finland beslutsamt grep.

I dag har finländarna i hundra års tid byggt upp ett självständigt land och fattat beslut om gemensamma ärenden tillsammans. Berättelsen om Finland är en exceptionell framgångshistoria i ett globalt perspektiv. På hundra år har en liten och fattig stat utvecklats till en av de mest avancerade och utvecklade staterna i världen.

Hundraårsjubileet för Finlands självständighet år 2017 är det viktigaste statliga jubileumsåret för vår generation. Det firades under hela året, i hela Finland och runt om i världen. Hundraårsjubileet blev också det allra största och mångsidigaste statliga evenemanget någonsin i Finland.

Alla finländare och Finlandsvänner inbjöds att delta i jubileumsåret. Årets viktigaste mål var att stärka känslan av gemenskap i det finländska samhället. Enligt undersökningar uppnåddes detta mål. Ute i världen var målet att stärka Finlands internationella profil. Även detta mål uppnåddes.

Temat för jubileumsåret Finland 100 var tillsammans. Temat byggde på en uppfattning om hundra år av självständighet som en gemensam, samlande och stärkande upplevelse. Temat fick en allt djupare och bredare innebörd i takt med att jubileumsåret framskred, och det kom att definiera jubileumsårets hela genomförande. Jubileumsåret betonade Finlands starka sidor, till exempel jämlikheten och demokratin, och lyfte fram goda nyheter om Finland. Året erbjöd tillfällen att förstå det förflutna, titta på nutiden och skapa riktlinjer för Finlands framtid.

Under hela året, i hela Finland och ute i världen

Självständighetens jubileumsår överträffade de förväntningar som ställdes på det. Till det öppna programmet anslöts sammanlagt 5 000 projekt i Finland och utomlands. Cirka 800 000 personer deltog i genomförandet av programmet i Finland, och sammanlagt ordnades uppskattningsvis 170 000 evenemang. Enligt uppföljningsundersökningen Finland 100 (Statistikcentralen 2015–2018) var hela 93 procent av alla finländare nöjda med jubileumsåret som helhet. Fyra av fem (84 %) ansåg att jubileumsåret stärkte känslan av gemenskap i samhället, vilket var jubileumsårets viktigaste mål.

Finlands hundraåriga självständighet firades också på många håll i utlandet. Program ordnades på alla kontinenter och i över hundra länder. Finland fick dessutom ta emot ett rekordantal gratulationsbesök. Jubileumsårets mål var att stärka Finlands internationella profil. Enligt uppföljningsundersökningen bedömer över nio av tio finländare (94 %) att detta uppnåddes.

Kommunikation var jubileumsårets andra hörnsten vid sidan av programmet. Kommunikationen band samman alla dem som skapade jubileumsåret och visade hur mångsidigt programmet var. Suomi 100 var det populäraste samhällsrelaterade sökordet i Finland 2017, och #Suom100 var en av de mest använda hashtaggarna i de sociala medierna. Även medierna ägnade jubileumsåret exceptionellt mycket uppmärksamhet både i Finland och ute i världen.

Jubileumsårets program började med Finland 100-invigningen vid nyår och kulminerade på självständighetsdagen den 6 december. Programmet pågick under hela året, och till exempel sommaren 2017 kan betraktas som den livligaste evenemangssommaren i Finland genom tiderna. Geografiskt sett täckte programmet hela Finland, och det hade en exceptionellt stor täckning också mätt med andra indikatorer.

Året kulminerade med jubileumsveckan i början av december. Firandet av självständighetsdagen utvidgades till en längre period och traditionerna kompletterades med många nya element. Dagen före självständighetsdagen, den 5 december, utvecklades till en helt ny nationell högtid. Största delen av finländarna ansåg att självständighetsfirandet blivit gladare under jubileumsåret och de upplevde också att firandet blivit viktigare för dem själva.

Året som såg ut som finländarna

Finland 100 introducerade nya nyanser och verksamhetssätt i de statliga jubileumsårens traditioner. Programmets kärna utgjordes av innehåll som definierades och genomfördes av olika aktörer i samhället, och en traditionell jubileumskommitté saknades helt. Finländarna fick skapa ett sådant jubileumsår som de ville ha. Statens och jubileumsårsorganisationens uppgift var att engagera aktörerna, bilda nätverk och skapa möjligheter.

För planeringen och genomförandet av jubileumsåret ansvarade statsrådets kansli, där Finland 100-sekretariatet och Finland 100-styrelsen och -delegationen arbetade parallellt med statsförvaltningens, landskapens och kommunernas nätverk på olika håll i Finland. Utomlands var utrikesministeriets nätverk av beskickningar och utlandsfinländarna med sina föreningar viktiga aktörer.

Statens anslag till Finland 100-projektet utgjorde 19 miljoner euro, som fördelades på åren 2013–2018. Jubileumsårets totala ekonomiska volym var dock flerfaldig större än detta eftersom alla viktiga aktörer i samhället deltog i samarbetet och använde sina egna resurser för jubileumsårets arrangemang. Enligt en försiktig uppskattning uppgick jubileumsårets budget, när den räknas på det här sättet, till flera hundra miljoner euro.

Gjort tillsammans

Hundraårsjubileet för Finlands självständighet utvecklades till ett exceptionellt synligt och delaktighetsskapande jubileumsår. Tack vare det breda deltagandet gav jubileumsåret ett tvärsnitt av Finland som det var år 2017. Jubileumsåret väckte känslor, inspirerade till aktiviteter och skapade omfattande diskussion i samhället. Det skapade nya perspektiv, traditioner, nätverk och vänskapsförhållanden.

Jubileumsåret gav Finland en bra start på självständighetens andra århundrade. Året visade vilken styrka det finns i att arbeta tillsammans. Det visar också vilken betydelse det finländska samhällets styrkor har. Året ökade det gemensamma sociala förtroendet, breddade den kulturella mångfalden, inspirerade ny aktivitet och skapade nya verksamhetssätt.

Jubileumsårets slutrapport presenterar berättelsen om hundraårsjubileet för Finlands självständighet och dess resultat. Dess syfte är att fördjupa våra insikter om jubileumsåret och att berätta om den enorma helhet som finländarna och Finlandsvännerna byggde upp tillsammans.

 

Helsingfors september 2018

Sekretariat för Finland 100

Pekka Timonen
generalsekreterare, Finlands självständighets hundraårsjubileum