Jubileumsårets arv – vägkost för självständighetens nya århundrade

Ambitiösa mål ställdes upp för hundraårsjubileet för Finlands självständighet. Det skulle stärka känslan av gemenskap i det finländska samhället. Ett annat önskemål var att jubileumsåret skulle stärka Finlands internationella profil. Målet var att genomföra jubileumsåret med ett starkt delaktighetsskapande och medryckande sätt som utmanade deltagarna att söka efter nya sätt att fira.

Finland 100-jubileumsåret blev slutligen så stort och mångsidigt att det överträffade alla förhandsförväntningar. Finland 100 blev på kort tid ett begrepp som förknippades med nya sätt att tänka. De hundratusentals människor som deltog i skapandet av jubileumsåret betraktade sin medverkan som en viktig personlig upplevelse.

Utöver den verksamhet som de stora siffrorna beskriver hände också mycket annat. Självständighetens jubileumsår lämnade ett spår i samhället, påverkade attityderna och förnyade traditionerna. Uppfattningen om Finland och finländarna uppdaterades både i Finland och ute i världen. Finland fick gåvor som påminner om hundraårsjubileet även senare. Självständighetens hundraårsjubileum var mer än bara en fest: den växte till ett historiskt exceptionellt fenomen.

Varför uppstod detta fenomen? Vad var det som gjorde att människor deltog mer än tidigare? Varifrån kom den enorma kraft som fick hela landet i rörelse? Vilka känslor och spår lämnade allt detta i våra hjärtan?

Uppnåendet av jubileumsårets mål följdes intensivt upp redan under färden. Under första halvåret 2018 samlades in ett stort material och gjordes flera undersökningar och utredningar som mätte jubileumsårets resultat och effekter.

Dessutom bildades en fem personer stark sakkunnigarbetsgrupp som fick i uppdrag att utvärdera jubileumsårets samhälleliga betydelse. Arbetsgruppen gjorde många intressanta observationer om socialt kapital, delaktighet, mångfald och begreppet finländskhet.

En utvärdering av genomslaget av självständighetens jubileumsår och dess bestående arv kräver en långsiktig granskning och ytterligare forskning utöver den preliminära utvärdering som presenteras i den här slutrapporten. Materialets enorma omfattning erbjuder utmärkta möjligheter till det.