Jubileumsåret var viktigt för finländarna

Hundraårsjubileet för Finlands självständighet hade stor betydelse för finländarna. Det växte till en unik gemensam upplevelse som knöt samman människor i Finland och utomlands. Finländarna ansåg att jubileumsåret var lyckat och att det hade stor inverkan på det finländska samhället.

Finland 100-jubileumsårets huvudsakliga syften sammanfattades i två mål: att stärka känslan av gemenskap i samhället och att stärka Finlands internationella profil. Ytterligare mål var bland annat att förnya och berika sätten att fira självständigheten.

Bild: Museiverket / Ilari Järvinen

Resultaten visar att finländarna anser att målen uppnåddes genomgående. Bland annat Statistikcentralen, utrikesministeriet och Finland-Samfundet har undersökt uppfattningarna om jubileumsårets framgång och effekter.

Jubileumsåret var lyckat 

Den stora majoriteten, dvs. nio av tio (93 %) finländare, var nöjd med genomförandet av självständighetens jubileumsår. Åsikterna var likartade oberoende av ålder eller bostadsort. Unga i åldersgruppen 15–24 år stod för de mest positiva bedömningarna.¹

 

Finländarna upplevde det som viktigt att delat i jubileumsåret 

Fyra av fem finländare (77 %) ansåg att det var viktigt att delta i jubileumsåret. I den sista mätningen i mars 2018 hade denna åsikt fortsatt att bli starkare i alla åldersgrupper. Även de finländare som inte själva deltog i firandet (65 %) ansåg att deltagandet var viktigt.¹

Finlands internationella profil blev starkare 

Nästan alla finländare (94 %) upplevde att jubileumsåret har stärkt Finlands anseende internationellt. Starkast var denna åsikt i åldersgruppen 75–84 år (99 %). Kvinnor och män delade denna åsikt.¹

Finland 100-programverksamhet ordnades på alla kontinenter och i över hundra länder. Även enligt utrikesministeriets uppskattning gav Finland 100-jubileumsåret Finland exceptionellt omfattande publicitet i medierna i världen år 2017. Året 2017 stärkte den internationella dimensionen också i Finland, som ordnade speciellt många internationella tävlingar, nätverksmöten, evenemang och besök av högt uppsatta personer med anledning av landets hundraårsjubileum.

Utlandsfinländarna hade en likartad uppfattning om saken: 85 procent ansåg att Finland fick väldigt eller rätt mycket publicitet ute i världen.³

Nöjdheten med den allmänna atmosfären förbättrades 

I Statistikcentralens uppföljningsundersökning studerades också nöjdheten med den allmänna atmosfären i Finland. Jämfört med den första mätningen som gjordes hösten 2015 växte gruppen nöjda personer klart under jubileumsårsprojektet. På våren 2018 var över hälften av finländarna (58 %) minst rätt nöjd med atmosfären, medan endast cirka en tredjedel (37 %) var av denna åsikt i början av mätperioden hösten 2015. Det fanns ingen skillnad mellan kvinnor och män i nöjdheten. Av de olika åldersgrupperna var unga som nu är 15–24 år speciellt nöjda (71 %).¹

¹ Statistikcentralen gjorde en flerårig uppföljningsundersökning för att utreda finländarnas medvetenhet och uppfattningar om självständighetens hundraårsjubileum. Finland 100-uppföljningsundersökningen genomfördes sammanlagt sex gånger i anslutning till Statistikcentralens konsumentbarometer: 09/2015, 09/2016, 03/2017, 09/2017 och den sista undersökningen i två skeden våren 2018 (02 och 03/18). På varje undersökningsomgång intervjuades över tusen i Finland bosatta personer i åldern 15–84 år, och resultaten sattes i relation till hela befolkningen.

³Finland-Samfundets enkät om temat Finland 100 för utlandsfinländska sammanslutningar i februari–mars 2018. Enkäten besvarades av 145 aktörer, bland annat Finland-föreningar och finska församlingar runt om i världen. Nästan alla av dem hade ordnat evenemang med Finland 100-tema.

4Utrikesministeriets årliga enkät om Finland i världens medier till beskickningarna (på finska). Formin.fi